REGULAMIN OPŁAT CZŁONKOWSKICH

Regulamin opłat Baszta.odt Regulamin opłat Baszta.doc

(obowiązujący od 1 maja 2019 r.)

Zgodnie ze statutem „UKS Baszta” jednym z obowiązków członków jest płacenie składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

1. Regularne opłacanie składek członkowskich należy do podstawowych obowiązków członków klubu.

2. Składka członkowska jest stała i niezależna od świąt i dni wolnych od nauki/pracy.

3. Wysokość składki członkowskiej określają władze stowarzyszenia. Wynosi ona 40 zł. miesięcznie.

4. Zniżki dotyczą rodzeństwa i rodziców czynnie grających i reprezentujących Klub

  • składka członkowska od drugiej osoby z rodziny jest pomniejszona o 50%

  • trzecia i kolejne osoby są zwolnione ze składki członkowskiej

  • z opłaty członkowskiej są zwolnieni członkowie Klubu powyżej 50 roku życia.

5. Składki należy wpłacać na konto Klubu z góry w systemie kwartalnym lub miesięcznym. W systemie kwartalnym składka powinna być opłacona do 5 dnia pierwszego miesiąca kwartału. W systemie miesięcznym do 5 dnia każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko członka, składka za kwartał/miesiąc …….

6. Od opłat składek członkowskich Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu na czas określony z powodu jego sytuacji materialnej lub sytuacji losowych. Zarząd Klubu może również w indywidualnych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej. Zwolnienie/obniżenie składki może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej prośby członka klubu. Zarząd określa na jaki okres następuje zwolnienie/obniżenie składki.

7. Nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich przekraczające okres 3 miesięcy może powodować zawieszenie w prawach członka klubu.

8. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Zarząd Klubu, po wcześniejszym upomnieniu.