REGULAMIN GRUP SZKOLENIOWYCH UKS „BASZTA”

1. Od 1 września 2023 r. Zarząd UKS Baszta wprowadza następujący regulamin członkostwa zawodników Klubu w ramach grup szkoleniowych. Regulamin ma na celu sprecyzowanie warunków przyporządkowania do danej grupy zgodnie z umiejętnościami zawodników.

2. W roku szkolnym 2023/2024 treningi szachowe odbywać się będą w pięciu (5) grupach szkoleniowych dzieci: A, B, C, D i E oraz w ramach koła szachowego. Pięć grup należy traktować jako grupy przejściowe stanowiące etap tymczasowy prowadzący ostatecznie do podziału grup na cztery (4): A, B, C i D od roku szkolnego 2024/2025.

3. Uwzględniając poniższe założenia i warunki uczestnictwa podział nastąpi z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) grupa A – dzieci i młodzież aktywnie uczestnicząca w zawodach szachowych po uzyskaniu krajowej kategorii szachowej I (dziewczęta) oraz kategorii II (chłopcy);

b) grupa B – dzieci i młodzież aktywnie uczestnicząca w zawodach szachowych po uzyskaniu krajowej kategorii szachowej II (dziewczęta) oraz kategorii III (chłopcy);

c) grupa C – dzieci i młodzież aktywnie uczestnicząca w zawodach szachowych po uzyskaniu krajowej kategorii szachowej III (dziewczęta) oraz kategorii IV i V (chłopcy) – grupa ta obowiązywać będzie w tej formie wyłącznie w roku szkolnym 2023/2024;

d) grupa D – dzieci młodsze z ugruntowaną wiedzą podstawową, z krajowymi kategoriami szachowymi nie wyższymi niż IV dla dziewcząt i chłopców, które odbyły już szkolenie w roku poprzednim;

e) grupa E – dzieci najmłodsze (przedszkolaki i uczniowie klas I-III), które rozpoczynają przygodę z szachami – docelowo ta grupa zostanie przekształcona w grupę D w roku szkolnym 2024/2025.

4. Awans związany z podwyższeniem kategorii jest jedynym wyznacznikiem i nie podlega negocjacjom z zawodnikami i ich rodzicami, wyjątek stanowią warunki opisane w punkcie 8.

5. Zajęcia szachowe dla powyższych grup odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim.

6. Od września 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Wodzisławiu Śląskim (dzielnica Wilchwy) UKS Baszta prowadzić będzie zajęcia szachowe w ramach koła szachowego dla osób zainteresowanych dodatkowym rozwojem. Oferta skierowana jest głównie do osób dorosłych, aktywnych i nieaktywnych członków, wychowanków oraz młodszych zawodników Klubu, a także do rodziców z dziećmi (lub dziadków z wnukami) niezależnie od poziomu zaawansowania oraz przynależności klubowej. Zajęcia te nie będą sformalizowane ani nie będą miały charakteru stricte szkoleniowego, lecz ich celem jest wdrożenie dodatkowych aktywności o charakterze interaktywnym (wspólna gra, analiza wybranych aspektów strategii szachowych lub partii, wymiana spostrzeżeń etc.). Koordynować i prowadzić je będą osoby związane z klubem spoza kadry trenerskiej i zarządu klubu. Podczas zajęć nie będzie zapewnionej opieki nad dziećmi. 

7. W przypadku, gdy dziecko nie przestrzega zasad obowiązujących w klubie, przeszkadza lub utrudnia prowadzenie zajęć i zdarza się to regularnie, trener powiadamia o tym fakcie zarząd klubu. Po próbie kontaktu i rozwiązania problemu wspólnie z rodzicami dziecka, zarząd może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu udziału dziecka w zajęciach. 

8. W porozumieniu z zarządem klubu trenerzy mają prawo przenieść daną osobę z kategorią niższą o jeden stopień z grupy niższej do wyższej, gdy spełnione zostaną wszystkie poniższe kryteria:

  • konieczne jest zwiększenie liczby aktywnych zawodników w celu utrzymania reprezentacji klubu o danym poziomie gry, delegowanej na ligowe zawody drużynowe, w celu ich wspólnego treningu (dotyczy grupy A),
  • poziom umiejętności i pracy zawodnika w ocenie trenerów oraz na podstawie wewnątrzklubowych rozgrywek znacznie przewyższa poziom jego aktualnej grupy i nie odbiega od poziomu pozostałych członków grupy docelowej (A lub B), a pozostanie w obecnej grupie będzie niekorzystne dla jego rozwoju,
  • zawodnik uczestniczy regularnie w turniejach o znaczeniu ponadregionalnym oraz spełnił jedno z kryteriów: awans do Mistrzostw Polski lub wielokrotny udział w turniejach Open zgłoszonych do FIDE i utrzymywanie rankingu na poziomie nie niższym niż ranking osób w grupie docelowej.