STATUT
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „BASZTARozdział I Postanowienia ogólne
§1.
Uczniowski Klub Sportowy „Baszta”, zwany dalej Klubem jest stowarzyszeniem zwykłym zrzeszającym sympatyków szachów, w szczególności uczniów, rodziców, opiekunów, i
nauczycieli.
§2
Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa i posiada osobowość prawną.
§3.
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i Europy.
§ 4. 
Siedzibą Klubu jest miasto Wodzisław Śląski.
§ 5.
Klub może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach.
§ 6.
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu
działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 7.
Celami Klubu są:
a)  planowanie i organizowanie gry w szachy.
b)  angażowanie zainteresowanych uczniów do aktywnej pracy umysłowej i sportowych
zmagań
c)  uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej i poza jej granicami
d)  organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju
sprawności umysłowej
e)  organizowanie uczniom różnorodnych form działalności umysłowej i
współzawodnictwa sportowego
f)  przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie czasu wolnego
g)  organizowanie zajęć profilaktyczno- terapeutycznych o charakterze sportowym dla
dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin z
problemami alkoholowymi
h)  przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym poprzez prowadzenie zajęć sportowych i
organizowanie zdrowego spędzania czasu wolnego
i) kształcenie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Klubu

§ 8. 
1. Klub realizuje swoje cele poprzez:
a)  organizowanie oddziałów i szkoleń sportowych, stworzenie dogodnych warunków do rozwoju i nauki gry w szachy
b)  organizowanie różnego rodzaju zawodów i imprez sportowych oraz uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych innych organizacji
c)  organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży
d)  organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie
obozów rekreacyjno- sportowych
e)  stworzenie członkom Klubu dogodnych warunków do treningów
f)  podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych czynności i środków
działania związanych z realizacją celów statutowych Klubu
g)  współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi, klubami sportowymi,
administracją publiczną i samorządową oraz innymi podmiotami na terenie swojego
działania
h)  zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
i)  działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
j)  organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
k)  udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom fizycznym i instytucjom, w tym
samorządom;
l)  prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
m)  organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;

2.Cele Klubu znajdują się w sferze zadań publicznych w rozumieniu przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego

§ 9.
Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków, Klub może zatrudniać
pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.
Klub nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków ani pracowników.
Klub realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach. Klub przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10
Członkowie Klubu dzielą się na: a) zwyczajnych,
b) uczestników
c) wspierających d) honorowych
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być obywatel polski, a także cudzoziemiec mający lub nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:
a)  posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
b)  utożsamia się z celami statutowymi i deklaruje chęć ich realizacji
c)  złoży na piśmie deklaracje członkowską
2. Członkowie zwyczajni Klubu zobowiązani są:
a)  aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu
b)  przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Klubu
c)  regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie w wysokości i terminie
określonym uchwałą Zarządu Klubu
d)  dbać o dobre imię Klubu i jego majątek
3. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu
b) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym.
c) uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji celów Klubu,
d) uczestniczyć w zawodach organizowanych przez Klub,
e) korzystać z wyposażenia Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu, f) korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
4. Członkiem zwyczajnym może być również małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

                       § 12
Członkiem uczestnikiem może być- za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych- każdy małoletni obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający zamieszkania w Polsce, który ukończył 4 lata
Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego poza prawem do udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz biernym i czynnym prawem wyborczym
Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego.

§ 13
1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź osoba prawna, która popiera cele Klubu i zadeklaruje pomoc materialną, finansową lub inną formę wsparcia dla Klubu.

2.Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem udziału w głosowaniu na walnym zebraniu członków oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.
 Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach walnego zebrania Klubu z głosem doradczym

3.Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione par 11 ust 2 oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Klubu świadczeń

4. Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu Klubu. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

§ 14

Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu, dla propagowania gry w szachy, krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Klubu.
Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym, że zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.

                      § 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1) dobrowolną rezygnację z przynależności do Klubu, zgłoszoną na piśmie Zarządowi Klubu, 2) śmierć członka lub utratę przez niego osobowości prawnej,
3) wykluczenie z członkostwa Uchwałą Zarządu w przypadku:
a) nie opłacania składek członkowskich, za okres dłuższy niż 3 miesiące
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres dłuższy niż 3 miesiąc c) działania na szkodę Klubu, naruszenia statutu, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów
4) likwidację Klubu.

                     § 16

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z Klubu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania przedmiocie wykluczenia lub skreślenie z listy członków jest ostateczna.
W przypadkach uzasadnionych losowo istnieje możliwość zawieszenia okresowego w członkostwie klubu po uzyskaniu akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV Władze Klubu

                    § 17

Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu, b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest indywidualna i trwa 4 lata.
Wybór członków władz następuje w głosowaniu tajnym, lub jawnym w zależności od
decyzji Walnego Zebrania Klubu. 

                    §. 18 

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz do roku.
Nadzwyczajne Walne Zebrania Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a)  z własnej inicjatywy Zarządu,
b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)  na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd Klubu o terminie, miejscu oraz propozycjach porządku obrad Walnego Zebrania powiadamia wszystkich członków zwyczajnych, wspierających i honorowych pocztą elektroniczną lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Klubu na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
członkowie zwyczajni i honorowi z głosem stanowiącym,
członkowie wspierający z głosem doradczym.

                    §.19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należą: a) wybór Zarządu Klubu,
b) wybór Komisji Rewizyjnej,
c) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz ocena całokształtu działalności Klubu,
d) udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) uchwalanie zmian Statutu,
f) podjęcie uchwały o rozwiązania Klubu,
g) zatwierdzanie planów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu, h) zatwierdzanie bilansu finansowego, budżetu oraz regulaminów wewnętrznych, j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu,
k) zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
l) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Dla ważności uchwał Walnego Zebrania Klubu nie jest wymagane kworum.

                     § 20

Zarząd Klubu składa się z 3 – 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu spośród członków Klubu lub spoza ich grona, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i Sekretarza.
Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Kadencja członków Zarządu Klubu trwa 4 lata i jest indywidualna, co oznacza, że w razie wygaśnięcia mandatu jednego z członków Zarządu, Walne Zebranie wybiera na to miejsce inna osobę na okres 4 lat, a kadencja pozostałych członków trwa nadal aż do wygaśnięcia ich mandatów.
Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż jeden raz na kwartał
Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność 2/3 liczby członków Zarządu w tym Prezesa lub Sekretarza

§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
a) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
c) przygotowanie okresowych i rocznych planów pracy i preliminarzy budżetowych, d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich- przyjmowanie, skreślanie
i wykluczanie członków,
e) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) składanie raz do roku sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Klubu., h) opracowanie regulaminu przyznawania kar i nagród,
i) opracowanie regulaminu działania Zarządu.
j) ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
k) opracowywanie innych regulaminów dotyczących działalności Klubu
l) zwoływanie Walnego Zebrania na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Klubu

§ 22

1. Członek Zarządu Klubu może być wykluczony ze składu Zarządu Klubu, jeżeli nie wykonuje przez okres 3 miesięcy przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, regulaminami, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
2. Uchwałę o wykluczeniu członka Zarządu podejmuje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Odwołany członek Zarządu Klubu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały o wykluczeniu.

§ 23

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie spośród członków Klubu lub spoza ich grona.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem , za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i jest indywidualna, co oznacza, że
w razie wygaśnięcia mandatu jednego z członków Zarządu, Walne Zebranie wybiera na to miejsce inna osobę na okres 4 lat, a kadencja pozostałych członków trwa nadal aż do wygaśnięcia ich mandatów
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Zarządu Klubu,
wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności i określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu Klubu,
składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu Klubu, jeżeli Komisja dojdzie do przekonania, że spowodują one nieprawidłowości w działaniu Klubu,
występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu Klubu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu Klubu,
opracowanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej nie wykonuje przyjętych obowiązków przez okres 3 miesięcy lub działa niezgodnie ze statutem może zostać odwołany z jej składu.
Uchwała o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej jest ważna, gdy za odwołaniem głosuje co najmniej 2/3 członków Komisji Rewizyjnej.
Odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia pisemnej informacji o odwołaniu.

ROZDZIAŁ V Wyróżnienia i kary

 § 25

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody .
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 26

1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu – Zarządowi Klubu przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie prawo wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres pół roku, d) wykluczenie z członkostwa.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o ukaraniu, członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. 3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI Majątek i fundusze Klubu

§ 27

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. 2. Na fundusze Klubu składają się:
a) składki członkowskie,
b) darowizny i zapisy dokonane na rzecz Klubu,
c) dotacje, subwencje i spadki,
d) dochody z majątku,
e) korzyści z ofiarności publicznej oraz z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
Klub nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równiej lub przekraczającej 15.000 euro.

§ 28

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy co najmniej dwóch Członków Zarządu Klubu w tym Prezesa lub Sekretarza.
Majątkiem i funduszami Klubu gospodaruje Zarząd
Klub nie udziela pożyczek ani zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w
stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej "osobami bliskimi,
Kub nie przekazuje swojego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
Klub nie wykorzystuje majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
Klub nie dokonuje zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Następujące czynności zarządu majątkiem wymagają zgody Walnego Zebrania Członków:
a) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości,
b) nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce,
c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,
e) rozporządzenie składnikiem majątku Stowarzyszenia o wartości wyższej niż 20.000 zł lub zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego tę wartość,
f) przyjęcie lub odrzucenie spadku.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 29
Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 30
Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie wyznacza likwidatorów, określa sposób likwidacji Klubu oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Klubu.
§ 31
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.