Regulamin dotyczący rozliczania kosztów przejazdów zawodników na zawody, zgrupowania i obozy sportowe.

  1. Transport zawodników na zawody sportowe, zgrupowania i obozy zapewniają rodzice lub prawni opiekunowie zawodników.
  1. W przypadku, gdy zawodnicy podróżują prywatnym autem pozostałych członków klubu UKS „Baszta” i pozostają pod ich opieką, ustala się następujące wysokości odpłatności z tytułu pokrycia kosztów przejazdu:
    1. w przypadku gdy odległość nie przekracza 30 km, koszt zryczałtowany wynosi 5 złotych,
    2. w przypadku podróży na dalsze odległości, koszt podróży jest wyliczany na postawie zużycia paliwa samochodu i dzielony równo pomiędzy podróżujących jednym samochodem.
    3. rodzice bądź opiekunowie winni zaopatrzyć zawodników w środki pieniężne, związane z pokryciem kosztów transportu.
  1. Rodzice i opiekunowie zawodników są bezwzględnie zobowiązani do wyposażenia dzieci w stosowne dokumenty (zgodę rodzica, legitymacje szkolne na terenie RP, oraz dowód lub paszport i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w przypadku przejazdów za granicę RP).
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 września 2014 roku.

Zarząd klubu

Kategorie: Aktualności