Zgodnie ze statutem „UKS Baszta” jednym z obowiązków członków jest płacenie  składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.

1. Regularne opłacanie składek członkowskich   należy   do   podstawowych obowiązków członków klubu.  

2. Składka członkowska jest stała i niezależna od  świąt i dni wolnych od nauki/pracy.

3. Wysokość składki członkowskiej określają władze stowarzyszenia. Wynosi ona 80 zł. miesięcznie.  

4. Zniżki: członkostwo rodzeństwa i rodziców w Klubie – składka członkowska od drugiej osoby z rodziny jest pomniejszona o 50% , trzeci i kolejne osoby są zwolnione ze składki członkowskiej.

Z opłaty członkowskiej są zwolnieni członkowie Klubu powyżej 60 roku życia.

5. Składki należy wpłacać na konto Klubu z góry w systemie kwartalnym lub miesięcznym. W systemie kwartalnym składka powinna być opłacona do 5 dnia pierwszego miesiąca kwartału. W systemie miesięcznym do 10 dnia każdego miesiąca. W tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko członka, składka za kwartał/miesiąc …….

6. Od opłat składek członkowskich, Zarząd Klubu może zwolnić członka klubu na czas  określony z powodu jego sytuacji materialnej lub sytuacji losowych. Zarząd klubu może również  w indywidualnych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej.  Zwolnienie/obniżenie składki może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnej prośby członka klubu. Zarząd powinien również określić na jaki okres następuje zwolnienie/obniżenie składki.  

7. Nieusprawiedliwione  zaleganie  z opłatą składek członkowskich  przekraczające okres 3 miesięcy powoduje zawieszenie w prawach członka klubu. 

8. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje Zarząd klubu, po wcześniejszym upomnieniu.

Informacje dodatkowe dla rodziców

Numer konta: 13 8436 0003 0000 0452 2492 0001 

Strona klubowa http://uksbaszta.pl/kontakt/

Adres mail: klub@uksbaszta.pl

Adres: UKS Baszta, ul. Wałowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski

Znajdą nas Państwo również na facebook.